รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 056-737083089-858884
101เมืองเพชรบูรณ์นายนิวัฒน์ กองมนต์ 056-711457081-962908
102บ้านสะเดียงนายสุรเชษฐ ยงวณิชย์ 056-721326086-213754
108บ้านป่าเลา  056-741032 
109บ้านป่าแดงนางสาววรรณรดา ถาตุ้ย 056-911059 
110บ้านพลำ  056-760195 
111บ้านนางั่วนางสาวสุภัสสร ก้อนทอง 056-560428081-041543
113บ้านคลองสาร    
117บ้านท่าพลนายมงคล ทองลาด 056-564503089-957087
118บ้านวังซอง  056-912528 
119บ้านดงนางสาวสุทิภา ลาดเลา 056-738574085-605608
120บ้านโพธิ์ทองนายนาวี ศรีษะใบ 056-726204084-815402
122บ้านอมกงนายประเสริฐ ศรีแก้ว 056-564477084-618961
123บ้านโพธิ์งามนางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ 056-760201 
124บ้านป่าม่วง  056-564261 
125บ้านโคกนายสมควร สาตรจีนพงษ์ 056-752327081-379245
127บ้านกงกะยางนางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง 056-723342 
128บ้านน้ำเลานายโชคชัย บุญมา 056-760236087-571851
129บ้านห้วยผักไลนางสาวมยุรี ปิ่นนาง 056-752305 
130บ้านท่ากกตาลนายบุญเรือง บุ้งจันทร์  080-504769
131บ้านดงมูลเหล็ก  056-752328 
132บ้านโนนสะอาดนายธวัชชัย ไปปลอด 056-752329085-052938
133บ้านลำป่าสักมูล    
134บ้านคลองบงนายสันติ คุวาจารย์ 056-752236 
135บ้านโนนตะแบกนายสุชัดร์ จันทรัตน์ 056-712187 
136บ้านห้วยใหญ่นายวิโรจน์ รอดมา 056-915057089-950817
137บ้านสะแกงามนางศศิธร ดาทอง 056-915058 
138บ้านน้ำเดื่อนายประจบ อัยกูล   
139บ้านโป่งหว้านางสุวลี พวงคำ 056-724596081-972587
140บ้านห้วยแหนนายสมชาย กงถัน   
141บ้านน้ำเดื่อใต้นายสมหวัง ช้อนไชย์  081-039525
143บ้านเฉลียงลับนายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์   
144บ้านปากน้ำนางเดือนเพ็ญ ใจบุญ 056-748640 
145บ้านบงนางทิพาภรณ์ จันคณา 056-740174089-839760
147บ้านกกไทรนายจีรศักดิ์ สาระวัน 056-760198 
148บ้านนาป่านายธีระวัช แก้วเล็ก 056-740175089-857322
149ตาดหมอกวิทยานายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร 056-740014081-604437
150ชุมชนบ้านน้ำร้อนนางเพชริน สงค์ประเสริฐ 056-751153089-857639
151บ้านทุ่งหินปูนนายพหลยุทธ สายปัญญา   
152บ้านบุฉนวนนายมนูญ กองจันทร์ 056-751241081-042047
153บ้านวังโค้งนายชัยวัฒน์ นงภา 056-786232089-857331
154บ้านป่าบงนางพรไพบูลย์ บุญโชติ 056-731158084-574527
155บ้านตะเบาะนายศุภกิจ ด้วงทอง 056-786233 
156บ้านห้วยไคร้นายกำพล วันชัย 056-786254 
157บ้านเขาขาดนายรุจิโรจน์ สุขรื่น 056-760128 
158บ้านชอนไพรนายชูชาติ แสงภูพาท 056-913734 
159บ้านสักแห้งนายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน 056-748669089-563309
161บ้านคลองสำโรงนายปิยวัตร พุทธชาต  089-956347
162บ้านโตกนางนงลักษณ์ ทาสาย 056-566190086-205297
164บ้านโตกใต้นายยศทวี ศิริ 056-566013087-446185
165บ้านพี้นายอาวุธ เอี่ยมจันทร์ 056-56619408-9065-18
166บ้านพนานิคมนางกิ่งกาญ สีป้อ 056-724260085-053845
167บ้านวังจานนายธนกฤต อั้งน้อย   
168บ้านนายมนางสาววิไล หลงใจคอย 056-568078 
169บ้านขมวดนางศุจิกา จักคาม 056-780137 
170บ้านหัวนานายสมชาย นอนา 056-771293 
171บ้านถ้ำน้ำบังนายภควัต ตรีจักร 056-760197086-214903
172บ้านยางหัวลม  056-568027 
173บ้าน กม.2นายศุทธา จักคาม 056-771251 
174บ้านยาวี-ห้วยโป่งนายสุกิจ เมฆประยูร 056-568077084-575155
175บ้านสามแยกวังชมภูนายสงบ นามไพร 056-771234081-041246
176บ้านคลองห้วยนานายไพรวัน ทองใบ 056-771250 
177บ้านวังทองนางสาวโชติกา กิตติกรณิศ 089-8573316 
178บ้านซับข่อยนายอารักษ์ โพธิบัติ 056-771272 
181บ้านชัยมงคลนางอธิติยา เขียวสา 056-780051 
182บ้านห้วยนาคนายประกอบ แก้วฟุ้งรังษี 056-760129 
183บ้านห้วยสะแกนายเจษฎา อิ่มสุข 056-780015081-972946
184บ้านเนินสง่านายภิญโญ เกลียนแกล้ง 089-4600081081-786860
185บ้านวังขอนมิตรภาพที่137นายคงภัค สงนุ้ย   
186บ้านยางกุดนางนิธินันท์ จันทร์คำ 056-780149 
188บ้านระวิงนางสาวกัลยาณี รัตนบุตร 081-2808581086-931671
189บ้านยางลาดนายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์ 086-4405070089-707758
201อนุบาลชนแดนนายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 056-761009089-563513
203บ้านทรัพย์พุทรานายสุพจน์ โพธิมาศ 056-760113085-333385
204บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการนายไพฑูรย์ บุญมาศ 056-760109082-166641
205บ้านซับเจริญว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ 056-760111 
207บ้านน้ำลัดนางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ 056-923680084-594951
208บ้านกกจั่น  056-760112 
210บ้านผาทองนายอรรถพล ดีบุญม ีณ ชุมแพ 056-760178 
211บ้านโคกเจริญนางดวงเนตร สิงห์เวียง 056-761389 
212บ้านลาดแคนายฉัตรมงคล วานิช 056-723382085-727846
213บ้านศาลาลายนายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ 056-760213 
214บ้านซับขลุงนายปรีชา แก้วอาสา 056-760254 
216บ้านโคกยาวนางนงเยาว์ นามทองดี   
217บ้านคลองปลาหมอนายอำพร โพชะราช 056-726740080-029359
218บ้านธาราคีรีนางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์ 056-723188 
219บ้านท่าข้ามนายประสิทธิ์ ตันมี 056-767093081-973442
220บ้านตะกุดเป้านางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์ 084-57515568
223บ้านตะกุดจั่นนายไพบูลย์ ไทยตรง 056-767033087-849526
224บ้านวังปลาช่อนนางสาวเริงจุฬา กลางเสนา 088-1732917 
226บ้านกุฏิพระ    
227บ้านดงขุยนายสุวิทย์ บัวกอง 056-769250089-957328
228บ้านดงขุยใต้นายสมควร นาควิสุทธิ์ 056-769160089-839434
229บ้านเขาคณฑานายสมชาย แสงนาก  089-565855
230บ้านวังรวกนายวราเวทย์ บุญเรือง 056-723198089-270031
231บ้านหนองระมานนางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ 056-760240 
232บ้านบุ่งคล้าจ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจ 056-760242081-046410
233บ้านเนินสว่าง  056-769214 
234บ้านเขาสักนายเวโรจน์ ภูมะลา 056-760257 
235บ้านเขาน้อยนายมานิตย์ ปัสสาวัส 056-760212 
236บ้านหนองกลอยนางชยานันท์ พึ่งจินดา 056-760256085-708493
237บ้านโป่งนกแก้วนายสุทัศน์ ธิยานันท์ 056-723228081-888027
238บ้านห้วยตูม  056-760176 
240บ้านลาดน้อย  056-642210 
241บ้านหนองแดง  056-760107 
242บ้านโป่งตาเบ้านางสาวประทับ งามสุพรม 056-760108 
243บ้านห้วยงาช้างนายประสงค์ วงษ์ธัญกรรม 056-923230089-642646
244บ้านกล้วยนายสมศักดิ์ หารวันนา 086-2074842 
245บ้านถ้ำแก้วนางสาวอวยพร ปิ่นสา 056-760115 
246บ้านเขาชะโงกนายขำ แสงจันทร์ 056-760258089-958177
247บ้านหนองใหญ่นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม 056-760175 
249ลูกจันทน์ปิยะอุย    
250บ้านโคกหนองจอก  056-760259 
251บ้านดงลานนายฤกษ์ชัย นุตโยธิน 056-760116 
252บ้านสายสมร  056-760114 
253บ้าน กม.28นายบุญสูง วงเวียน 056-723402084-619933
301อนุบาลวังโป่งนายขวัญชัย นาคไทย 056-758208081-962896
302บ้านคลองน้ำคันนายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี 056-760147081-954698
303บ้านซับเปิบนายคงเดช การงานดี 056-760149 
304บ้านเชิงชาย  056-760146 
305บ้านไร่ฝายนายปณิธาน อุดนัน   
306บ้านดงลึกนายทรงกรด ปานไกร 056-760262 
307บ้านวังศาลนายเด่นพงษ์ บุญเรือง 056-723321 
308บ้านวังหินนางวรรณคำ เนตรแสงสี 056-760248081-768457
309บ้านโนนตูมนายสุดใจ ธรรมยา 056-760231088-166470
310บ้านใหม่วังตะเคียน  056-726764 
311บ้านวังใหญ่    
312บ้านวังพลับ  056-760247 
313น้ำอ้อมประชาสรรค์นางอรทัย อินการทุม 056-723311087-199504
314บ้านวังหินซอง  056-760250 
315ชุมขนบ้านวังกระดาษเงินนายเจษฎา เจริญทรัพย์ 056-569015084-382084
317บ้านวังชะนางนางพิมเสน ทองนึก 056-569222 
318บ้านดงหลง  056-616701 
320บ้านทางข้าม  081-9627089 
321บ้านวังแช่กลอยนายศราวุฒิ นุชสุข 056-723281084-598974