รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นายไท พานนนท์ 056-737083 
101เมืองเพชรบูรณ์นายนิวัฒน์ กองมนต์ 056-711457081-962908
102บ้านสะเดียง  056-721326 
108บ้านป่าเลานางสาวโชติกา กิตติกรณิศ 056-741032 
109บ้านป่าแดงนางสาววรรณรดา ถาตุ้ย 056-911059 
111บ้านนางั่วนางสาวสุภัสสร ก้อนทอง 056-560428081-041543
117บ้านท่าพลนายมงคล ทองลาด 056-564503089-957087
118บ้านวังซอง  056-912528 
119บ้านดงนางสาวสุทิภา ลาดเลา 056-738574085-605608
120บ้านโพธิ์ทองนายนาวี ศรีษะใบ 056-726204084-815402
122บ้านอมกงนายประเสริฐ ศรีแก้ว 056-564477084-618961
123บ้านโพธิ์งามนายสมศักดิ์ หารวันนา 056-760201 
124บ้านป่าม่วง  056-564261 
125บ้านโคกนายโชคชัย บุญมา 056-752327087-571851
127บ้านกงกะยางนางจารุวรรณ ตาลสุกเรือง 056-723342 
128บ้านน้ำเลา  056-760236 
129บ้านห้วยผักไลนางสาวมยุรี ปิ่นนาง 056-752305 
130บ้านท่ากกตาล    
132บ้านโนนสะอาดนายธวัชชัย ไปปลอด 056-752329085-052938
134บ้านคลองบงนายสันติ คุวาจารย์ 056-752236 
135บ้านโนนตะแบกนายสุชัดร์ จันทรัตน์ 056-712187 
136บ้านห้วยใหญ่นายวิโรจน์ รอดมา 056-915057089-950817
137บ้านสะแกงามนางศศิธร ดาทอง 056-915058 
138บ้านน้ำเดื่อนางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์   
139บ้านโป่งหว้านายสมชาย กงถัน 056-724596 
140บ้านห้วยแหน    
141บ้านน้ำเดื่อใต้    
143บ้านเฉลียงลับนายรุจิโรจน์ สุขรื่น   
144บ้านปากน้ำนางเดือนเพ็ญ ใจบุญ 056-748640 
145บ้านบงนางทิพาภรณ์ จันคณา 056-740174089-839760
147บ้านกกไทรนายพลวัฒน์ กัลยาประสิทธิ์ 056-760198 
148บ้านนาป่านายธีระวัช แก้วเล็ก 056-740175089-857322
149ตาดหมอกวิทยานายพงษ์ศักดิ์ พุฒบุตร 056-740014081-604437
150ชุมชนบ้านน้ำร้อนนางเพชริน สงค์ประเสริฐ 056-751153089-857639
151บ้านทุ่งหินปูน    
152บ้านบุฉนวนนายมนูญ กองจันทร์ 056-751241081-042047
153บ้านวังโค้งนายชัยวัฒน์ นงภา 056-786232089-857331
154บ้านป่าบงนางพรไพบูลย์ บุญโชติ 056-731158084-574527
155บ้านตะเบาะนายศุภกิจ ด้วงทอง 056-786233 
156บ้านห้วยไคร้นายกำพล วันชัย 056-786254 
157บ้านเขาขาด  056-760128 
158บ้านชอนไพรนายชูชาติ แสงภูพาท 056-913734 
159บ้านสักแห้งนายภาณุพงศ์ อนุรักษ์พนาวัน 056-748669089-563309
162บ้านโตกนางนงลักษณ์ ทาสาย 056-566190086-205297
164บ้านโตกใต้  056-566013 
165บ้านพี้  056-566194 
166บ้านพนานิคม  056-724260 
167บ้านวังจานนายธนกฤต อั้งน้อย   
168บ้านนายมนางสาววิไล หลงใจคอย 056-568078 
169บ้านขมวด  056-780137 
170บ้านหัวนานายสมชาย นอนา 056-771293 
171บ้านถ้ำน้ำบังนายภควัต ตรีจักร 056-760197086-214903
172บ้านยางหัวลมนายธีวสุ วงค์สุริยะ 056-568027 
173บ้าน กม.2นายศุทธา จักคาม 056-771251 
174บ้านยาวี-ห้วยโป่งนายสุกิจ เมฆประยูร 056-568077084-575155
175บ้านสามแยกวังชมภูนายสงบ นามไพร 056-771234081-041246
176บ้านคลองห้วยนานายไพรวัน ทองใบ 056-771250 
177บ้านวังทอง  089-8573316 
178บ้านซับข่อยนายอารักษ์ โพธิบัติ 056-771272 
181บ้านชัยมงคลนางอธิติยา เขียวสา 056-780051 
182บ้านห้วยนาคนายประกอบ แก้วฟุ้งรังษี 056-760129 
183บ้านห้วยสะแกนางสาวกัลยาณี รัตนบุตร 056-780015086-931671
184บ้านเนินสง่านายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ 089-4600081 
185บ้านวังขอนมิตรภาพที่137    
186บ้านยางกุดนางนิธินันท์ จันทร์คำ 056-780149 
188บ้านระวิงนางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์ 081-28085818
189บ้านยางลาด  086-4405070 
201อนุบาลชนแดนนายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ 056-761009089-563513
203บ้านทรัพย์พุทรานายสุพจน์ โพธิมาศ 056-760113085-333385
204บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการนายไพฑูรย์ บุญมาศ 056-760109082-166641
205บ้านซับเจริญว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจ 056-760111 
207บ้านน้ำลัด  056-923680 
208บ้านกกจั่น  056-760112 
210บ้านผาทองนายอรรถพล ดีบุญม ีณ ชุมแพ 056-760178 
211บ้านโคกเจริญนางดวงเนตร สิงห์เวียง 056-761389 
212บ้านลาดแค  056-723382 
213บ้านศาลาลาย  056-760213 
214บ้านซับขลุง  056-760254 
216บ้านโคกยาวนางนงเยาว์ นามทองดี   
217บ้านคลองปลาหมอนายอำพร โพชะราช 056-726740080-029359
218บ้านธาราคีรี  056-723188 
219บ้านท่าข้ามนางวิไลวรรณ ทองมาก 056-767093 
220บ้านตะกุดเป้า  084-5751556 
223บ้านตะกุดจั่นนายไพบูลย์ ไทยตรง 056-767033087-849526
224บ้านวังปลาช่อน  088-1732917 
226บ้านกุฏิพระ    
227บ้านดงขุยนายสุวิทย์ บัวกอง 056-769250089-957328
228บ้านดงขุยใต้นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ 056-769160 
229บ้านเขาคณฑานายสมชาย แสงนาก  089-565855
230บ้านวังรวก  056-723198 
231บ้านหนองระมาน  056-760240 
232บ้านบุ่งคล้า  056-760242 
234บ้านเขาสัก  056-760257 
235บ้านเขาน้อยนายมานิตย์ ปัสสาวัส 056-760212 
236บ้านหนองกลอยนางชยานันท์ พึ่งจินดา 056-760256085-708493
237บ้านโป่งนกแก้ว  056-723228 
238บ้านห้วยตูม  056-760176 
240บ้านลาดน้อย  056-642210 
241บ้านหนองแดง  056-760107 
242บ้านโป่งตาเบ้านางสาวประทับ งามสุพรม 056-760108 
243บ้านห้วยงาช้าง  056-923230 
244บ้านกล้วยนายฉัตรมงคล วานิช 086-2074842085-727846
245บ้านถ้ำแก้ว  056-760115 
246บ้านเขาชะโงกนายขำ แสงจันทร์ 056-760258089-958177
247บ้านหนองใหญ่นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม 056-760175 
249ลูกจันทน์ปิยะอุย    
250บ้านโคกหนองจอก  056-760259 
251บ้านดงลาน  056-760116 
252บ้านสายสมร  056-760114 
253บ้าน กม.28นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์ 056-723402 
301อนุบาลวังโป่งนายฤกษ์ชัย นุตโยธิน 056-758208 
302บ้านคลองน้ำคันนายทวีศักดิ์ชัย เนตรแสงสี 056-760147081-954698
303บ้านซับเปิบนายคงเดช การงานดี 056-760149 
304บ้านเชิงชาย  056-760146 
305บ้านไร่ฝาย    
306บ้านดงลึก  056-760262 
307บ้านวังศาลนายเด่นพงษ์ บุญเรือง 056-723321 
308บ้านวังหินนางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ 056-760248084-594951
309บ้านโนนตูมนางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว 056-760231 
310บ้านใหม่วังตะเคียน  056-726764 
311บ้านวังใหญ่    
313น้ำอ้อมประชาสรรค์  056-723311 
314บ้านวังหินซอง  056-760250 
315ชุมขนบ้านวังกระดาษเงินนายเจษฎา เจริญทรัพย์ 056-569015084-382084
317บ้านวังชะนางนายปณิธาน อุดนัน 056-569222 
318บ้านดงหลง  056-616701 
320บ้านทางข้าม  081-9627089 
321บ้านวังแช่กลอยนายศราวุฒิ นุชสุข 056-723281084-598974