ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางหนูหล่อ วงศ์จันทร์บ้านบงลาออกจากราชการ 
2นางสาวพรสวรรค์ จันสีแดงบ้านห้วยงาช้างรร.บ้านสถาน พะเยา 2
3นางสาวนิตยา ชินทะนาบ้านหนองใหญ่รร.อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง ชัยภูมิ 1
4นางมณีรัตน์ นิรัมย์อนุบาลวังโป่งรร.บ้านดงขุมข้าว สกลนคร 1