ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเสถียร มาดีบ้านวังศาลลาออกจากราชการ 
2นางณัชณิชา โพธิ์ใจบ้านท่าข้ามศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเ