ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัชรินทร์ มั่นเจริญอนุบาลวังโป่งรร.ร่มเกล้าเขาค้อ สพม.พช
2นายเกรียงไกร อุ่นแก้วบ้านห้วยงาช้างรร.บ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา 6
3นางพัชรินทร์ คนเกณฑ์บ้านดงรร.พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป.เพชรบุรณ์ 2
4นางสาวศศิประภา อุบลอ่อนบ้านเขาชะโงกรร.บ้านวังยาว สพป.เพชรบูรณ์ 2
5นายปุญญพัฒน์ เสาธงบ้านธาราคีรีรร.อนุบาลเขาค้อ สพป.เพชรบูรณ์ 2
6นางสาวพัชราพร จุปะมะนัยบ้านยาวี-ห้วยโป่งรร.อนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี 1
7นางสาวสุวรรณา ปั่นอาจบ้านตะกุดเป้ารร.บ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย 1
8นายสุรสิทธิ์ จันทนาบ้านหนองใหญ่รร.บ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร 1