ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
2นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
3นายมนตรี ช่วยพยุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
4นางวันทนา บุญนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
5นางสาวจำลอง พินเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
6นายวันชัย ศรีเหนี่ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2564 
7นายสุรเชษฐ ยงวณิชย์บ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2564 
8นายประจบ อัยกูลบ้านน้ำเดื่อเกษียณอายุราชการ2564 
9นายสมหวัง ช้อนไชย์บ้านน้ำเดื่อใต้เกษียณอายุราชการ2564 
10นายอาวุธ เอี่ยมจบ้านพี้เกษียณอายุราชการ2564 
11นางกิ่งกาญ สีป้อบ้านพนานิคมเกษียณอายุราชการ2564 
12นายปิยวัตร พุทธชาดบ้านคลองสำโรงเกษียณอายุราชการ2564 
13นายเจษฎา อิ่มสุขบ้านห้วยสะแกเกษียณอายุราชการ2564 
14นายภิญโญ เกลียนแกล้งบ้านเนินสง่าเกษียณอายุราชการ2564 
15นายประสิทธิ์ ตันมีบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2564 
16นายสมควร นาควิสุทธิ์บ้านดงขุยใต้เกษียณอายุราชการ2564 
17นายสุดใจ ธรรมยาบ้านโนนตูมเกษียณอายุราชการ2564 
18นางสาวมยุรี วิมลโสภณกิตติบ้านดงขุยเกษียณอายุราชการ2564 
19นายวินัย คงศิริบ้านป่าแดงเกษียณอายุราชการ2564 
20นางอมรา นาคสีสุกบ้านป่าแดงเกษียณอายุราชการ2564 
21นางสุกัญญา แก้วใสบ้านป่าแดงเกษียณอายุราชการ2564 
22นางศมาภรณ์ เลี้ยงสุขบ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2564 
23นางสถาพร จันทราบ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2564 
24นางอัมพิกา ตระกูลธนสุนเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2564 
25นายสุพัฒน์ ศรีเมืองเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2564 
26นางเอมอร จิระเนตรเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2564 
27นางวัชรา วรรณศรีเมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2564 
28นางอาภรณ์พรรณ เขียวอ่อบ้านท่าพลเกษียณอายุราชการ2564 
29นางนภัสรัญช์ กาสีบ้านท่าพลเกษียณอายุราชการ2564 
30นางวีณา เบาะโต้งบ้านวังซองเกษียณอายุราชการ2564 
31นายสันติ มีไทยบ้านดงเกษียณอายุราชการ2564 
32นางวรรณาพร พรวนคำบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2564 
33นางมณีรัตน์ จันทร์แปลงบ้านอมกงเกษียณอายุราชการ2564 
34นางจรรยพร อินวิชัยบ้านอมกงเกษียณอายุราชการ2564 
35นางปาลิตา นันทะสรบ้านดงมูลเหล็กเกษียณอายุราชการ2564 
36นางวิมลรัตน์ พานำมาบ้านดงมูลเหล็กเกษียณอายุราชการ2564 
37นางรำพึง ธารน้ำบ้านโนนสะอาดเกษียณอายุราชการ2564 
38นางเกษรินทร์ พรหมมาบ้านคลองบงเกษียณอายุราชการ2564 
39นางศุภลักษณ์ น้อยดีบ้านคลองบงเกษียณอายุราชการ2564 
40นางสาววิมลพร เหวิจิตรบ้านท่ากกตาลเกษียณอายุราชการ2564 
41นายสุวรรณ มีไทยบ้านกงกะยางเกษียณอายุราชการ2564 
42นางสุพิน ภักดีสารบ้านห้วยผักไลเกษียณอายุราชการ2564 
43นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิบ้านห้วยผักไลเกษียณอายุราชการ2564 
44นายสมชัย สุทธะบ้านห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการ2564 
45นางรวงทอง ลำเจริญบ้านโป่งหว้าเกษียณอายุราชการ2564 
46นางสุวารี มิ่งขวัญบ้านน้ำเดื่อใต้เกษียณอายุราชการ2564 
47นางชุมพร กาฬะสินบ้านกกไทรเกษียณอายุราชการ2564 
48นางวิลาสินี บุญส่งศรตาดหมอกวิทยาเกษียณอายุราชการ2564 
49นางสมาพร วงศ์เสนานุรักชุมชนบ้านน้ำร้อนเกษียณอายุราชการ2564 
50นางมาลี ครจำนงค์บ้านวังโค้งเกษียณอายุราชการ2564 
51นางประทุมมาศ จิตสามารบ้านวังโค้งเกษียณอายุราชการ2564 
52นางดวงพร จันทรฆาฎบ้านโตกเกษียณอายุราชการ2564 
53นางฐิตินันท์ ทองมูลไพบ้านโตกเกษียณอายุราชการ2564 
54นางกมลวรรณ คงแท้บ้านโตกเกษียณอายุราชการ2564 
55นางวงเดือน คงเย็นบ้านพี้เกษียณอายุราชการ2564 
56นางปรารถนา พรหมมากบ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2564 
57นางวันดี ชัยวงษ์บ้านขมวดเกษียณอายุราชการ2564 
58นางวันนา โพธิ์ชัยบ้านนายมเกษียณอายุราชการ2564 
59นางพูนสิน จันทะโกบ้านชัยมงคลเกษียณอายุราชการ2564 
60นางประมวล ไชยศรีบ้านห้วยสะแกเกษียณอายุราชการ2564 
61นายเฉลิมชัย เพ็ญทองบ้านห้วยสะแกเกษียณอายุราชการ2564 
62นายสุเพียร วิชาชับ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2564 
63นายบุญชอบ บุญเงินบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2564 
64นางทัศน หอมนานบ้านยางลาดเกษียณอายุราชการ2564 
65นายโกเมศ กองมูลบ้านยางลาดเกษียณอายุราชการ2564 
66นางอนงค์ พรหมรักษาบ้านยาวี-ห้วยโป่งเกษียณอายุราชการ2564 
67นางสุพรรณี มูลกันบ้านยางหัวลมเกษียณอายุราชการ2564 
68นายคำรณ พิมเพียรบ้านซับเจริญเกษียณอายุราชการ2564 
69นายจีรศักดิ์ ปั้นโฉมบ้านทรัพย์พุทราเกษียณอายุราชการ2564 
70นายบุญมี บุญฟองอนุบาลชนแดนเกษียณอายุราชการ2564 
71นางจันตรี บานกลีบอนุบาลชนแดนเกษียณอายุราชการ2564 
72นางสาวกาญจนพรรณ ธรรมธิวัฒน์อนุบาลชนแดนเกษียณอายุราชการ2564 
73นางเสาวนีย์ จันทร์สุริยะบ้านห้วยงาช้างเกษียณอายุราชการ2564 
74นางราตรี ขำบุญลูกจันทน์ปิยะอุยเกษียณอายุราชการ2564 
75นายดิเรก จตุราภิรมย์บ้านคลองปลาหมอเกษียณอายุราชการ2564 
76นางประนอม ชุ่มวงศ์บ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2564 
77นางวราภรณ์ นิ่มแสวงกุลบ้านตะกุดจั่นเกษียณอายุราชการ2564 
78นางกมลวรรณ แสงทองแดงบ้านตะกุดเป้าเกษียณอายุราชการ2564 
79นางสมศรี บุญยืนบ้านหนองระมานเกษียณอายุราชการ2564 
80นางอำพร อินทรสุขบ้านหนองระมานเกษียณอายุราชการ2564 
81นางสาววัลลภา กุลนานนท์บ้านดงขุยใต้เกษียณอายุราชการ2564 
82นายมานะ อนันตะอาดบ้านเขาน้อยเกษียณอายุราชการ2564 
83นายธวัชชัย เหล่าเปียบ้านซับเปิบเกษียณอายุราชการ2564 
84นางขวัญมนัส นาคไทยอนุบาลวังโป่งเกษียณอายุราชการ2564 
85นางสาวพรทิพย์ มากมีบ้านวังหินเกษียณอายุราชการ2564 
86นายอาวุธ บุญมีบ้านวังหินซองเกษียณอายุราชการ2564 
87นายสุมิตร คล้ายขำบ้านวังชะนางเกษียณอายุราชการ2564 
88นางทุเรียน ภวภูตานนท์บ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2564 
89นางปวีณา เกตุแก้วบ้านโพธิ์งามเกษียณอายุราชการ2564 
90นางพรรณนิภา วุธนูบ้านกงกะยางเกษียณอายุราชการ2564 
91นายณรงค์ศักดิ์ เสือน้อบ้านทุ่งหินปูนเกษียณอายุราชการ2564 
92นางบุญเทียน ก้อนทองคำบ้านวังโค้งเกษียณอายุราชการ2564 
93นางรุ่งทิพย์ ชิ้นจบ้านวังจานเกษียณอายุราชการ2564 
94นายอรรถพล อ่องยิ่งบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2564 
95นายศิริชัย พูลทองบ้านวังรวกเกษียณอายุราชการ2564 
96นายดำรงค์ ประไพรักษ์บ้านเนินสว่างเกษียณอายุราชการ2564