ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกาญจนา คูทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2565 
2นายวลี มีภู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2565 
3นางพัชรินทร์ เต็งยี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขตเกษียณอายุราชการ2565 
4นายบุญเรือง บุ้งจันทร์บ้านท่ากกตาลเกษียณอายุราชการ2565 
5นายสมควร สาตรจีนพบ้านโคกเกษียณอายุราชการ2565 
6นางสุวลี พวงคำบ้านโป่งหว้าเกษียณอายุราชการ2565 
7นายจีรศักดิ์ สาระวันบ้านกกไทรเกษียณอายุราชการ2565 
8นายคงภัค สงนุ้ยบ้านวังขอนมิตรภาพที่137เกษียณอายุราชการ2565 
9นายประสงค์ วงษ์ธัญกรรมบ้านห้วยงาช้างเกษียณอายุราชการ2565 
10นายปรีชา แก้วอาสาบ้านซับขลุงเกษียณอายุราชการ2565 
11นายสุทธิศักดิ์ รอดชื่นบ้านกุฏิพระเกษียณอายุราชการ2565 
12จ่าโทชิตติพงษ์ หมั่นกิจบ้านบุ่งคล้าเกษียณอายุราชการ2565 
13นายบุญสูง วงเวียนบ้าน กม.28เกษียณอายุราชการ2565 
14นายสุทัศน์ ธิยานันท์บ้านโป่งนกแก้วเกษียณอายุราชการ2565 
15นายเวโรจน์ ภูมะลาบ้านเขาสักเกษียณอายุราชการ2565 
16นายวราเวทย์ บุญเรืองบ้านวังรวกเกษียณอายุราชการ2565 
17นายขวัญชัย นาคไทยอนุบาลวังโป่งเกษียณอายุราชการ2565 
18นางวรรณคำ เนตรแสงสีบ้านวังหินเกษียณอายุราชการ2565 
19นางพิมเสน ทองนึกบ้านวังชะนางเกษียณอายุราชการ2565 
20นางมยุรี จันทร์แย้ม(จันทร์ศรี)บ้านคลองห้วยนาพัฒนาการเกษียณอายุราชการ2565 
21นางอรพรรณ สมปานวังบ้านคลองห้วยนาพัฒนาการเกษียณอายุราชการ2565 
22นางพรทิพย์ ศรีศรุตวงศ์ชุมขนบ้านวังกระดาษเงินเกษียณอายุราชการ2565 
23นางสาวสุกัญญา ชีพพานิชชุมขนบ้านวังกระดาษเงินเกษียณอายุราชการ2565 
24นางอนุสรณ์ สุปินะบ้าน กม.2เกษียณอายุราชการ2565 
25นางอรุณจันทร์ รัตนวิชบ้าน กม.2เกษียณอายุราชการ2565 
26นางสุนีย์ ภูรินินนาทบ้าน กม.28เกษียณอายุราชการ2565 
27นางปรากิม มีชาญบ้านกงกะยางเกษียณอายุราชการ2565 
28นายเสมา หลูมะณีบ้านกล้วยเกษียณอายุราชการ2565 
29นางเอกอนงค์ กาปัญญาบ้านกุฏิพระเกษียณอายุราชการ2565 
30นางขวัญเรือน หินเธาว์บ้านขมวดเกษียณอายุราชการ2565 
31นางนันท์ณัชฐา มะมาบ้านขมวดเกษียณอายุราชการ2565 
32นางเนตรทราย อนันตะอาดบ้านเขาน้อยเกษียณอายุราชการ2565 
33นายทศพล ทิพย์ศรีบุตรบ้านคลองบงเกษียณอายุราชการ2565 
34นางสมบูรณ์ ศรีอินทร์บ้านคลองสารเกษียณอายุราชการ2565 
35นางกาญจนา แสงวิจิตรบ้านโคกเกษียณอายุราชการ2565 
36นางพัชญา ไชยกุลบ้านเฉลียงลับเกษียณอายุราชการ2565 
37นายวรรณทศักดิ์ มิยาบ้านซับข่อยเกษียณอายุราชการ2565 
38นายสายชล มั่นเขตกิจบ้านซับเจริญเกษียณอายุราชการ2565 
39นางสุริวรรณ ชินบุตรบ้านดงขุยเกษียณอายุราชการ2565 
40นางวิสิฏฐา สุขเกษมบ้านตะกุดจั่นเกษียณอายุราชการ2565 
41นางจารุวรรณ ไชยทองบ้านตะเบาะเกษียณอายุราชการ2565 
42นางวิไลวรรณ อิ้มอนงค์บ้านโตกเกษียณอายุราชการ2565 
43นางไมตรี วีระรัตน์บ้านถ้ำน้ำบังเกษียณอายุราชการ2565 
44นางสนม ปรีชานุกูลบ้านทรัพย์พุทราเกษียณอายุราชการ2565 
45นายประกอบ ปรีชานุกูลบ้านทรัพย์พุทราเกษียณอายุราชการ2565 
46นางสมสุข ชูเกตุบ้านท่ากกตาลเกษียณอายุราชการ2565 
47นางพรรณี วงษ์ธัญกรรมบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2565 
48นางวิภาพรรณ พิมพ์สารบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2565 
49นางสาวรัชนี พานิชบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2565 
50นางมาลินี ศรีพัญญะบ้านท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2565 
51นางสมพงษ์ หมู่ใหญ่บ้านทุ่งหินปูนเกษียณอายุราชการ2565 
52นางสุขสันต์ สุขเจริบ้านทุ่งหินปูนเกษียณอายุราชการ2565 
53นายสมศักดิ์ ตรีกุยบ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2565 
54นางลัดดา ศรีเลยบ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2565 
55นางสาววราภรณ์ แซ่สัวบ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2565 
56นางกัลยารัตน์ เฟี่องจับ้านนางั่วเกษียณอายุราชการ2565 
57นางคำปลิว จารนัย(นางตลับ้านนาป่าเกษียณอายุราชการ2565 
58นางฉวีวรรณ นนทภาบ้านนายมเกษียณอายุราชการ2565 
59นางประไพ ศรีไพบูลย์บ้านโนนตูมเกษียณอายุราชการ2565 
60นางเสนาะ สาระวันบ้านโนนสะอาดเกษียณอายุราชการ2565 
61นางสำรวย จันทร์ศรีบ้านบงเกษียณอายุราชการ2565 
62นางนิตยา สาตรจีนพบ้านปากน้ำเกษียณอายุราชการ2565 
63นางชุดาพร บุญยวงบ้านป่าบงเกษียณอายุราชการ2565 
64นางวันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พบ้านโป่งหว้าเกษียณอายุราชการ2565 
65นายสมควร สถิตโกศลบ้านโป่งหว้าเกษียณอายุราชการ2565 
66นายสุข ศักดิ์ขวาบ้านโพธิ์ทองเกษียณอายุราชการ2565 
67นางพนิดา พรมเท้าบ้านยาวี-ห้วยโป่งเกษียณอายุราชการ2565 
68นายสุรพล จันทร์กลั่นบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2565 
69นางสาวบัวเงิน หุ้มสินบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2565 
70นายสุบิน นวลน้อมบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2565 
71นางนันทกา กองมูลบ้านระวิงเกษียณอายุราชการ2565 
72นางเพชรี แก้วแกมบ้านวังทองเกษียณอายุราชการ2565 
73นางพึงใจ นามไพรบ้านวังทองเกษียณอายุราชการ2565 
74นางไพรัตน์ โอฬารทิชาชาตบ้านวังหินซองเกษียณอายุราชการ2565 
75นายธนิสร คำดีบ้านสะแกงามเกษียณอายุราชการ2565 
76นางรุ่งทิวา ดอกไม้บ้านสะแกงามเกษียณอายุราชการ2565 
77นางรุ่งนภา จิตรสำราญ(มบ้านสะแกงามเกษียณอายุราชการ2565 
78นายมนต์เทพ เลอสุวณิชบ้านสะเดียงเกษียณอายุราชการ2565 
79นางทัศนีย์ สัมมาวรรณบ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2565 
80นางพรรณี นามวงศ์บ้านสักแห้งเกษียณอายุราชการ2565 
81นางสรินทร์ยา บัวเทศบ้านสามแยกวังชมภูเกษียณอายุราชการ2565 
82นางวณิภา มาสังข์บ้านสามแยกวังชมภูเกษียณอายุราชการ2565 
83นางอรุโณทัย คมกฤสบ้านสามแยกวังชมภูเกษียณอายุราชการ2565 
84นางอรวรรณ จันทจรบ้านห้วยไคร้เกษียณอายุราชการ2565 
85นางบัวลอย บุญเรืบ้านห้วยไคร้เกษียณอายุราชการ2565 
86นางพิมพ์รภัส รัตนวิชับ้านห้วยผักไลเกษียณอายุราชการ2565 
87นางอรุณี ประกอบการบ้านห้วยผักไลเกษียณอายุราชการ2565 
88นางบุญมา อิ่มสุขบ้านห้วยสะแกเกษียณอายุราชการ2565 
89นางวิไลวรรณ เสือดีบ้านห้วยใหญ่เกษียณอายุราชการ2565 
90นางสาวอุษา เพ็งแก่นแท้บ้านหัวนาเกษียณอายุราชการ2565 
91นายเจริญ โรจน์จันทันบ้านอมกงเกษียณอายุราชการ2565 
92นางชมนาด คัณธานันท์เมืองเพชรบูรณ์เกษียณอายุราชการ2565 
93นางสาววันทนา เริงเลื่อมอนุบาลวังโป่งเกษียณอายุราชการ2565 
94นายสมัคร กิจพินิจบ้านพลำเกษียณอายุราชการ2565 
95นายแดนชัย เพชรสุกบ้านทุ่งหินปูนเกษียณอายุราชการ2565